BỘ LƯ ĐỒNG VĨNH TIẾN NGŨ SỰ, Đỉnh thờ đồng Vĩnh Tiến cao 60 cm

BỘ LƯ ĐỒNG VĨNH TIẾN NGŨ SỰ, Đỉnh thờ đồng Vĩnh Tiến cao 60 cm

BỘ LƯ ĐỒNG VĨNH TIẾN NGŨ SỰ, Đỉnh thờ đồng Vĩnh Tiến cao 60 cm

BỘ LƯ ĐỒNG VĨNH TIẾN NGŨ SỰ, Đỉnh thờ đồng Vĩnh Tiến cao 60 cm

BỘ LƯ ĐỒNG VĨNH TIẾN NGŨ SỰ, Đỉnh thờ đồng Vĩnh Tiến cao 60 cm
BỘ LƯ ĐỒNG VĨNH TIẾN NGŨ SỰ, Đỉnh thờ đồng Vĩnh Tiến cao 60 cm
top