Cửa võng, hoành phi câu đối thờ cúng, xưởng làm cửa võng hoành phi cuốn thư bằng đồng

Cửa võng, hoành phi câu đối thờ cúng, xưởng làm cửa võng hoành phi cuốn thư bằng đồng

Cửa võng, hoành phi câu đối thờ cúng, xưởng làm cửa võng hoành phi cuốn thư bằng đồng

Cửa võng, hoành phi câu đối thờ cúng, xưởng làm cửa võng hoành phi cuốn thư bằng đồng

Cửa võng, hoành phi câu đối thờ cúng, xưởng làm cửa võng hoành phi cuốn thư bằng đồng
Cửa võng, hoành phi câu đối thờ cúng, xưởng làm cửa võng hoành phi cuốn thư bằng đồng
top