Đỉnh đồng Dapha, lư đồng đại phát cao 60 cm

Đỉnh đồng Dapha, lư đồng đại phát cao 60 cm

Đỉnh đồng Dapha, lư đồng đại phát cao 60 cm

Đỉnh đồng Dapha, lư đồng đại phát cao 60 cm

Đỉnh đồng Dapha, lư đồng đại phát cao 60 cm
Đỉnh đồng Dapha, lư đồng đại phát cao 60 cm
top