Đỉnh đồng khảm ngũ sắc, bộ đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc cao 50 cm

Đỉnh đồng khảm ngũ sắc, bộ đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc cao 50 cm

Đỉnh đồng khảm ngũ sắc, bộ đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc cao 50 cm

Đỉnh đồng khảm ngũ sắc, bộ đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc cao 50 cm

Đỉnh đồng khảm ngũ sắc, bộ đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc cao 50 cm
Đỉnh đồng khảm ngũ sắc, bộ đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc cao 50 cm
top