Đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc thất lân vờn cầu, đỉnh 7 con nghê đẹp.

Đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc thất lân vờn cầu, đỉnh 7 con nghê đẹp.

Đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc thất lân vờn cầu, đỉnh 7 con nghê đẹp.

Đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc thất lân vờn cầu, đỉnh 7 con nghê đẹp.

Đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc thất lân vờn cầu, đỉnh 7 con nghê đẹp.
Đỉnh đồng thờ cúng khảm ngũ sắc thất lân vờn cầu, đỉnh 7 con nghê đẹp.
top
Phản hồi của bạn