Đôi hạc đồng thờ cúng cao 60cm, hạc thờ đình chùa, hạc thờ gia tiên, hạc thờ bằng đồng

Đôi hạc đồng thờ cúng cao 60cm, hạc thờ đình chùa, hạc thờ gia tiên, hạc thờ bằng đồng

Đôi hạc đồng thờ cúng cao 60cm, hạc thờ đình chùa, hạc thờ gia tiên, hạc thờ bằng đồng

Đôi hạc đồng thờ cúng cao 60cm, hạc thờ đình chùa, hạc thờ gia tiên, hạc thờ bằng đồng

Đôi hạc đồng thờ cúng cao 60cm, hạc thờ đình chùa, hạc thờ gia tiên, hạc thờ bằng đồng
Đôi hạc đồng thờ cúng cao 60cm, hạc thờ đình chùa, hạc thờ gia tiên, hạc thờ bằng đồng
top