Đúc tượng Âu Cơ, Lạc Long Quân bằng đồng.

Đúc tượng Âu Cơ, Lạc Long Quân bằng đồng.

Đúc tượng Âu Cơ, Lạc Long Quân bằng đồng.

Đúc tượng Âu Cơ, Lạc Long Quân bằng đồng.

Đúc tượng Âu Cơ, Lạc Long Quân bằng đồng.
Đúc tượng Âu Cơ, Lạc Long Quân bằng đồng.
top