Đúc tượng chân dung cụ bà bằng đồng tại Đồ đồng Việt

Đúc tượng chân dung cụ bà bằng đồng tại Đồ đồng Việt

Đúc tượng chân dung cụ bà bằng đồng tại Đồ đồng Việt

Đúc tượng chân dung cụ bà bằng đồng tại Đồ đồng Việt

Đúc tượng chân dung cụ bà bằng đồng tại Đồ đồng Việt
Đúc tượng chân dung cụ bà bằng đồng tại Đồ đồng Việt