Đúc tượng đức Phật A Di Đà đứng trên đài sen bằng đồng đỏ

Đúc tượng đức Phật A Di Đà đứng trên đài sen bằng đồng đỏ

Đúc tượng đức Phật A Di Đà đứng trên đài sen bằng đồng đỏ

Đúc tượng đức Phật A Di Đà đứng trên đài sen bằng đồng đỏ

Đúc tượng đức Phật A Di Đà đứng trên đài sen bằng đồng đỏ
Đúc tượng đức Phật A Di Đà đứng trên đài sen bằng đồng đỏ
top