Gía Đúc tượng Phật bằng đồng, đúc tượng Phật cung tiến nhà chùa

Gía Đúc tượng Phật bằng đồng, đúc tượng Phật cung tiến nhà chùa

Gía Đúc tượng Phật bằng đồng, đúc tượng Phật cung tiến nhà chùa

Gía Đúc tượng Phật bằng đồng, đúc tượng Phật cung tiến nhà chùa

Gía Đúc tượng Phật bằng đồng, đúc tượng Phật cung tiến nhà chùa
Gía Đúc tượng Phật bằng đồng, đúc tượng Phật cung tiến nhà chùa
top