Lư ( Đỉnh ) đồng Dapha Đại Phát, Đỉnh Vuông trái đào cao 70cm

Lư ( Đỉnh ) đồng Dapha Đại Phát, Đỉnh Vuông trái đào cao 70cm

Lư ( Đỉnh ) đồng Dapha Đại Phát, Đỉnh Vuông trái đào cao 70cm

Lư ( Đỉnh ) đồng Dapha Đại Phát, Đỉnh Vuông trái đào cao 70cm

Lư ( Đỉnh ) đồng Dapha Đại Phát, Đỉnh Vuông trái đào cao 70cm
Lư ( Đỉnh ) đồng Dapha Đại Phát, Đỉnh Vuông trái đào cao 70cm
top