Mặt trống đồng đúc dk 60, 80, 90, 100, 120, 150, 200 cm

Mặt trống đồng đúc dk 60, 80, 90, 100, 120, 150, 200 cm

Mặt trống đồng đúc dk 60, 80, 90, 100, 120, 150, 200 cm

Mặt trống đồng đúc dk 60, 80, 90, 100, 120, 150, 200 cm

Mặt trống đồng đúc dk 60, 80, 90, 100, 120, 150, 200 cm
Mặt trống đồng đúc dk 60, 80, 90, 100, 120, 150, 200 cm
top