Tượng rùa bằng đồng, tượng rùa đầu rồng đứng trên tiền vàng

Tượng rùa bằng đồng, tượng rùa đầu rồng đứng trên tiền vàng

Tượng rùa bằng đồng, tượng rùa đầu rồng đứng trên tiền vàng

Tượng rùa bằng đồng, tượng rùa đầu rồng đứng trên tiền vàng

Tượng rùa bằng đồng, tượng rùa đầu rồng đứng trên tiền vàng
Tượng rùa bằng đồng, tượng rùa đầu rồng đứng trên tiền vàng
top