MẪU CÂU ĐỐI DÙNG CHO NHÀ THỜ TỔ HAY NHẤT

MẪU CÂU ĐỐI DÙNG CHO NHÀ THỜ TỔ HAY NHẤT

Ngày đăng: 31/08/2023 02:00 PM

  Tục thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam ta, vốn đây là truyền thống là nét văn hóa tâm linh tốt đẹp. Việc bài trí bàn thờ gia tiên tại nhà hoặc trong nhà thờ tổ rất được chú trọng. Trên bàn thờ gia tiên trong nhà thờ tổ thường được treo các đôi câu đối. Vậy có những mẫu câu đối nào hay phù hợp treo trên ở nhà thờ tổ? Qua bài viết dưới đây được ĐỒ ĐỒNG VIỆT chia sẻ, mong rằng quý vị đã lựa chọn được câu đối hay nhất trên bàn thờ gia tiên nhà mình và nhà thờ tổ dòng họ của mình.

  MẪU CÂU ĐỐI TRÊN BÀN THỜ GIA TIÊN HAY NHẤT

  1/文無山水非奇氣. 人不風霜未老才

  Văn vô sơn thủy phi kỳ khí | Nhân bất phong sương vị lão tài

  2/修仁積德由仙祖.飲水思源分子孫

  Tu nhân tích đức do tiên tổ | Ẩm thủy tư nguyên phận tử tôn

  3/德樹栽培千載盛.子孫继世萬年長

  Đức thụ tài bồi thiên tải thịnh | Tử tôn kế thế vạn niên trường

  4/ 祖功宗德千年盛.子孝孫賢萬代荣

  Tổ công tông đức thiên niên thịnh | Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.

  5/東去春來家幸福.夏過秋至族長流

  Đông khứ xuân lai gia hạnh phúc  | Hạ qua thu chí tộc trường lưu.

  6/事能知足心常樂.人到無求品自高

  Sự năng tri túc tâm thường lạc. Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao .

  7/高山流水詩千首.明月清風酒弌船

  Cao sơn lưu thủy thi thiên thủ. Minh nguyệt thanh phong tửu nhất thuyền

  8/酒逢知己千杯少.話不投機半句多

  Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa

  9/天添歲月人添夀.春滿乾坤福滿堂

  Thiên thiêm tuế nguyệt nhân thiên thọ | Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường

  10/義仁積聚千年盛.福德栽培萬代亨

  Nghĩa nhân tich tụ thiên niên thịnh. Phúc đức tài bồi vạn đại hanh

  11/萬古功成名顯達.千秋德盛姓繁荣  

  Vạn cổ công thành danh hiển đạt.Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh

  12/祖德永垂千載盛.家風咸樂四時春

  Tổ đức vĩnh thùy thiên tải thịnh .Gia phong hàm lạc tứ thời xuân

  13/仁慈再出仁慈子.孝順还生孝順兒

  Nhân từ tái xuất nhân từ tử | Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận nhi

  14/得地安居秋厚辐.逢時生業享丰財

  Đắc địa an cư thu hậu phúc . Phùng thời sinh nghiệp hưởng phong tài

  15/樹草逢春枝葉茂.祖宗積德子孫荣

  Thụ thảo phùng xuân chi diệp mậu ,Tổ tông tích đức tử tôn vinh

  16/木出千枝由有本.水流萬派溯從源

  Mộc xuất thiên chi do hữu bản .Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên

  17/有緣千里能相遇.無缘對面不相逢

  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,Vô duyên đối diện bất tương phùng

  18/ 志氣壯山河救国英雄唯有壹

  Chí khí tráng sơn hà, cứu quốc anh hùng  duy hữu nhất

  19/ 明星光宇宙亞歐豪傑是無雙

  Minh tinh quang vũ trụ á âu hào kiệt thị vô song

  有開必先明德者遠矣
  克昌厥後继嗣其煌之
  Phiên âm:
  Hữu khai tất tiên, minh đức giả viễn hỹ
  Khắc xương quyết hậu, kế tự kỳ hoàng chi
  Dịch Nghĩa
  Lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn,
  Đời sau tiếp nối, phúc cao thừa kế huy hoàng.

  Chữ Hán
  梓里份鄉偯旧而江山僧媚
  松窗菊徑归来之景色添春
  Phiên âm
  Tử lý phần hương y cựu nhi giang sơn tăng mỵ
  Tùng song cúc kính quy lai chi cảnh sắc thiêm xuân
  Dịch Nghĩa
  Sông núi quê xưa thêm vẻ đẹp,
  Cúc tùng cành mới đượm mầu Xuân

  Nguyên bản chữ hán
  欲求保安于後裔
  須凭感格於先灵
  Phiên âm
  Dục cầu bảo an vu hậu duệ
  Tu bằng cảm cách ư tiên linh
  Dịch Nghĩa
  Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ
  Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

  Chữ Hán
  百世本枝承旧荫
  千秋香火壮新基
  Phiên âm
  Bách thế bản chi thừa cựu ấm
  Thiên thu hương hoả tráng tân cơ
  Dịch Nghĩa
  Phúc xưa dày, lưu gốc cành muôn thủa
  Nền nay vững, để hương khói nghìn thu

  Nguyên Bản chữ Hán

  德承先祖千年盛
  福荫兒孙百世荣

   

  Phiên âm

  Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
  Phúc ấm nhi tôn bách thế gia
  Dịch Nghĩa
  Tổ tiên tích Đức ngàn năm thịnh
  Con cháu nhờ ơn vạn đại vinh.

  Nguyên bản chữ Hán
  祖德永垂千载盛
  家风咸乐四时春
  Phiên âm
  Tổ đức vĩnh thuỳ thiên tải thịnh
  Gia phong hàm lạc tứ thời xuân
  Dịch Nghĩa
  Đức Tổ dài lâu muôn đời thịnh
  Nếp nhà đầm ấm bốn mùa Xuân.  Chữ và âm Hán
  木本水源千古念
  天经地义百年心
  Mộc bản thuỷ nguyên thiên cổ niệm
  Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm

  Chữ và âm Hán
  萬古功成名顯达
  千秋德盛姓繁荣
  Vạn cổ công thành danh hiển đạt
  Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh

  Chữ và âm Hán
  山高莫狀生成德
  海闊難酬鞠育恩
  Sơn cao mạc trạng sinh thành đức;
  Hải khoát nan thù cúc dục ân.

  Chữ và âm Hán
  义仁积聚千年盛
  福德栽培萬代亨
  Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh
  Phúc đức tài bồi vạn đại hanh

  Chữ và âm Hán
  父母恩义存天地
  祖考蜻神在子孙
  Phụ mẫu ân nghĩa tồn thiên địa
  Tổ khảo tinh thần tại tử tôn

  Chữ và âm Hán
  上不负先祖贻流之庆
  下足为後人瞻仰之标
  Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh
  Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chi tiêu
  Dịch
  Trên nối nghiệp Tổ tiên truyền lại,
  Dưới nêu gương con cháu noi theo.
  Chữ Hán
  鞠育恩深东海大
  生成义重泰山膏
  Phiên âm
  Cúc dục ân thâm Đông hải đại
  Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao

  山水清高春不盡
  神仙樂趣境長生


  Sơn thủy thanh cao Xuân bất tận,
  Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

  象山德基門戶詩禮憑舊蔭
  郁江人脈亭皆芝玉惹莘香
  Tượng Sơn đức cơ môn hộ thi lễ bằng cựu ấm,
  Úc Giang nhân mạch đình giai chi ngọc nhạ tân hương.

  Núi Voi xây nền đức, gia tộc dòng dõi bởi nhờ ơn đời trước, 
  Sông Úc tạo nguồn nhân, cả nhà giỏi tài vì sức gắng lớp sau

  山高莫狀生成德
  海闊難酬鞠育恩
  Sơn cao mạc trạng sinh thành Đức
  Hải khoát nan thù cúc dục Ân

  先祖芳名留國史
  子宗積學繼家風
  Tiên Tổ phương danh lưu Quốc sử
  Tử tôn tích học kế Gia phong

  祖昔培基功騰山高千古仰
  于今衍派澤同海濬億年知
  Tổ tích bồi cơ, công đằng sơn cao thiên cổ ngưỡng,
  Vu kim diễn phái, trạch đồng hải tuấn ức niên tri.

  Tổ tiên xưa xây nền, công cao tựa núi, nghìn thủa ngưỡng trông,
  Con cháu nay lớn mạnh, ơn sâu như bể, muôn năm ghi nhớ.

  福生富貴家亭盛
  祿進榮華子宗興
  Phúc sinh phú quý Gia đường thịnh,
  Lộc tiến Vinh hoa Tử Tôn hưng.

  學海有神先祖望
  書山生聖子孙明
  Học hải hữu Thần Tiên tổ vọng,
  Thư sơn sinh Thánh tử tôn minh.

  長存事業恩先祖
  永福基圖義子孙
  Trường tồn sự nghiệp ơn Tiên tổ,
  Vĩnh phúc cơ đồ nghĩa cháu con.

  祖功開地光前代
  宗德栽培喻后昆
  Tổ công khai địa quang tiền đại;
  Tông đức tài bồi dụ hậu côn.

  Tổ tiên công lao vang đời trước
  Ông cha đức trí tích lớp sau

  功在香村名在譜
  福留孙子德留民
  Công tại Hương thôn, danh tại phả;
  Phúc lưu tôn tử, đức lưu dân.


  1. Ngày tháng yên vui nhờ phúc ấm
  Cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ.

  2. Tổ tiên xưa vun trồng cây đức lớn
  Con cháu nay giữ gìn nhớ ơn sâu.

  3. Noi gương tiên tổ truyền thống anh hùng muôn thưở thịnh
  Nối nghiệp ông cha phát huy khí thế vạn đời vinh.

  4. Lấy trung hiếu trì gia bền vững
  Dùng đức nhân xử thế lâu dài.

  5. Phúc ấm trăm năm Tổ tiên còn để lại
  Nề nếp gia phong con cháu phải giữ gìn.

  6. Nhờ thọ đức ông cha đã dựng
  Đạo tôn thần con cháu đừng quên.

  7.Ơn dưỡng dục sau tựa biến Đông
  Nghĩa sinh thành cao hơn non Thái.

  8. Phụng sự tổ tiên hồng phúc đến
  Nuôi dạy con cháu hiển vinh về.

  9. Tổ tiên ta dày công xây dựng
  Con cháu nhà ra sức trùng tu.

   

  10. Muôn thuở công thành danh hiển đạt
  Nghìn thu đức sáng họ phồn vinh.

  11. Tổ đường linh bái thiên niên hằng tại đức lưu quang
  Tộc tính quý tôn vạn đại trường tồn duy kế thịnh.

   

  12. Ơn nghĩa quân thần còn mãi với đất trời
  Tinh thần tổ tiên sống luôn trong con cháu.

  13. Cúc dục ân thâm Đông hải đại
  Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao.

  14. Nghiệp tổ vững bền nhân, trí, dũng
  Gia phong muôn thuở đức, thảo, hiền.

  15. Thờ tiên tổ như kính tại thượng
  Giúp hậu nhân sáng bởi duy tân.

  16. An bình thần liệu nền gia thất,
  Sáng rực tôn huân ấm tử tôn.

  17. Ngước mắt nhớ tổ tông công đức
  Ghi lòng làm hiếu tử hiền tôn.

  18. Tổ tông gieo trồng nền điền phúc
  Cháu con canh tác nết viên tân.

  19. Hiếu kính thông tông tổ
  Trinh tường tập tử tôn

  20. Tông tổ thiên thu trường tự điển
  Nhi tôn vạn cổ thiệu như hương

  21. Các hệ phồn vinh nhờ phúc ấm
  Nhiều đời cố gắng tở công xưa.

  22. Tổ tông công đức còn thơm dấu
  Cháu thảo con hiền sáng mãi gương.

  23. Tổ đường bách thế hương hoa tại
  Duệ tộc thiên thu phúc lộc trường.

  24. Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ
  Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành.

  25. Cây cỏ chào xuân cánh lá thắm
  Tổ tông tích đức cháu con vinh.

  26. Họ hàng tôn quý công danh muôn thuở chẳng phai màu
  Tổ miếu thiêng liêng phúc đức nghìn thu còn tỏa sáng.

  27. Chất chứa nghĩa nhân nghìn thuở thịnh
  Trau dồi phúc đức vạn đời tươi.

  Tại sao nên lựa chọn bộ đỉnh đồng tại Đồ đồng Việt

  – Với đặc thù sản xuất trực tiếp, giao hàng tận tay, không qua bất cứ khâu trung gian nào nên giá thành sản phẩm vô cùng hợp lý.
  – Tại Đồ đồng Việt, chúng tôi áp dụng chính sách bảo hành 10 năm đối với mọi sản phẩm cao cấp, bảo hành ít nhất 5 năm đối với các sản phẩm nằm trong phân khúc giá rẻ, bảo hành trọn đời đối với các loại sản phẩm mạ vàng 24K, dát vàng 9999. 
  – Giao hàng nhanh nhất, miễn phí giao hàng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tại các tỉnh thành có hệ thống chi nhánh của Đồ đồng Việt