Quà tặng thuyền buồm bằng đồng dát vàng 24k hút hồn giới Doanh Nhân

Quà tặng thuyền buồm bằng đồng dát vàng 24k hút hồn giới Doanh Nhân

Ngày đăng: 30/08/2023 03:19 PM

  Quà tặng thuyền buồm bằng đồng dát vàng 24k hút hồn giới Doanh Nhân, Mô hình “Thuận buồm xuôi gió” quà tặng thuyền buồm dát vàng 24k với hình ảnh cánh buồm no gió (thường là buồm căng gió) không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ khi đem lại sức sống, làm sáng bừng căn phòng mà về mặt phong thủy nó còn giúp kích hoạt tài lộc, tăng cường vận may cho chủ nhà, nhất là những doanh nhân, người làm nghề buôn bán.

  <p><span style="font-size:14px">Qu&agrave; tặng thuyền buồm bằng đồng d&aacute;t v&agrave;ng 24k h&uacute;t hồn giới Doanh Nh&acirc;n, M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Thuận buồm xu&ocirc;i gi&oacute;&rdquo; qu&agrave; tặng thuyền buồm d&aacute;t v&agrave;ng 24k với h&igrave;nh ảnh c&aacute;nh buồm no gi&oacute; (thường l&agrave; buồm căng gi&oacute;) kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; gi&aacute; trị về mặt thẩm mỹ khi đem lại sức sống, l&agrave;m s&aacute;ng bừng căn ph&ograve;ng m&agrave; về mặt phong thủy n&oacute; c&ograve;n gi&uacute;p k&iacute;ch hoạt t&agrave;i lộc, tăng cường vận may cho chủ nh&agrave;, nhất l&agrave; những doanh nh&acirc;n, người l&agrave;m nghề bu&ocirc;n b&aacute;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://dinhdongthocung.com/upload/images/thuyen-buom-dat-vang-24k.jpg" style="height:100%; width:100%" /></span></p> <h2>Chi tiết sản phẩm M&ocirc; h&igrave;nh thuyền buồm mạ v&agrave;ng 24k.</h2> <p><span style="font-size:14px">Trong kinh doanh giới thương gia, doanh nh&acirc;n thường sử dụng m&ocirc; h&igrave;nh&nbsp;thuận buồm xu&ocirc;i gi&oacute; hoặc m&ocirc; h&igrave;nh mạ v&agrave;ng con thuyền đang căng buồm mang biểu tượng may mắn, sức mạnh, c&ocirc;ng việc hanh th&ocirc;ng, sự nghiệp vẻ vang. Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; mẫu thuận buồm mạ v&agrave;ng Size nhỏ 30 cm, 50 cm, 80 cm, 110 cm để b&agrave;n l&agrave;m việc, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng truyền thống. Sản phẩm được Đồ đồng Việt&nbsp;chế t&aacute;c từ đồng nguy&ecirc;n chất v&agrave; mạ v&agrave;ng r&ograve;ng 24k cao cấp.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng ty Đồ đồng Việt&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i &aacute;p dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh 10 năm đối với mọi sản phẩm cao cấp, bảo h&agrave;nh trọn đời đối với c&aacute;c loại sản phẩm mạ v&agrave;ng 24K, d&aacute;t v&agrave;ng 9999. Giao h&agrave;ng nhanh nhất, miễn ph&iacute; giao h&agrave;ng tại H&agrave; Nội, TP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tại c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh c&oacute; hệ thống chi nh&aacute;nh của Đồ đồng Việt.</span></p>

  Chi tiết sản phẩm Mô hình thuyền buồm mạ vàng 24k.

  Trong kinh doanh giới thương gia, doanh nhân thường sử dụng mô hình thuận buồm xuôi gió hoặc mô hình mạ vàng con thuyền đang căng buồm mang biểu tượng may mắn, sức mạnh, công việc hanh thông, sự nghiệp vẻ vang. Trên đây là mẫu thuận buồm mạ vàng Size nhỏ 30 cm, 50 cm, 80 cm, 110 cm để bàn làm việc, phòng khách, phòng truyền thống. Sản phẩm được Đồ đồng Việt chế tác từ đồng nguyên chất và mạ vàng ròng 24k cao cấp.

  Công ty Đồ đồng Việt chúng tôi áp dụng chính sách bảo hành 10 năm đối với mọi sản phẩm cao cấp, bảo hành trọn đời đối với các loại sản phẩm mạ vàng 24K, dát vàng 9999. Giao hàng nhanh nhất, miễn phí giao hàng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tại các tỉnh thành có hệ thống chi nhánh của Đồ đồng Việt.