Tranh đồng quê treo phòng khách ý nghĩa phong thủy

Tranh đồng quê treo phòng khách ý nghĩa phong thủy

Ngày đăng: 31/08/2023 11:47 AM

  Tranh đồng quê treo phòng khách ý nghĩa phong thủy, Dòng tranh đồng quê bằng đồng nghệ thuật là xu hướng trang trí nội thất sang trọng được nhiều người ưa chuộng, ứng dụng trong nhiều không gian ở hoặc làm việc, thờ tự… Bên cạnh những mẫu mã phổ biến, rất nhiều khách hàng lựa chọn cách đặt riêng những mẫu Tranh đồng theo nhu cầu đặc biệt.

  <p><span style="font-size:14px">Tranh đồng qu&ecirc; treo ph&ograve;ng kh&aacute;ch &yacute; nghĩa phong thủy, D&ograve;ng tranh đồng qu&ecirc; bằng đồng nghệ thuật l&agrave; xu hướng trang tr&iacute; nội thất sang trọng được nhiều người ưa chuộng, ứng dụng trong nhiều kh&ocirc;ng gian ở hoặc l&agrave;m việc, thờ tự&hellip; B&ecirc;n cạnh những mẫu m&atilde; phổ biến, rất nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng lựa chọn c&aacute;ch đặt ri&ecirc;ng những mẫu Tranh đồng theo nhu cầu đặc biệt.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://dinhdongthocung.com/upload/images/tranh-dong-que-1.jpg" style="height:100%; width:100%" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <h2>Tranh đồng qu&ecirc; bằng đồng mỹ nghệ l&agrave; g&igrave;?</h2> <p><span style="font-size:14px">Tranh đồng qu&ecirc; bằng đồng mới ph&aacute;t triển mạnh trong khoảng 1 thập kỷ gần đ&acirc;y. Theo sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, y&ecirc;u cầu về chất lượng cuộc sống con người ng&agrave;y c&agrave;ng tăng l&ecirc;n. Thẩm mĩ v&agrave; chất lượng được đ&ograve;i hỏi ở mức ho&agrave;n hảo, tốt nhất. C&aacute;c bức tranh đồng được ứng dụng từ kỹ thuật đ&uacute;c đồng truyền thống &Yacute; Y&ecirc;n, Đại B&aacute;i,.. C&aacute;c nghệ nh&acirc;n sẽ đục, g&ograve; tr&ecirc;n tấm đồng phẳng để tạo ra độ lồi l&otilde;m tr&ecirc;n bề mặt bức tranh. Bởi v&igrave; bề mặt kh&ocirc;ng phẳng n&ecirc;n khi ta nh&igrave;n v&agrave;o bức tranh đồng sẽ tạo cảm gi&aacute;c rất sinh động.</span></p> <p><img alt="" src="http://dinhdongthocung.com/upload/images/tranh-dong-que-bang-dong-1.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p><span style="font-size:14px">M&agrave;u sắc chủ đạo tr&ecirc;n c&aacute;c bức tranh đồng l&agrave; v&agrave;ng đồng đặc trưng. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c nghệ nh&acirc;n sẽ d&aacute;t, mạ th&ecirc;m c&aacute;c kim loại m&agrave;u kh&aacute;c như v&agrave;ng, bạc, đồng đỏ. Như vậy sẽ mang lại m&agrave;u sắc cho bức tranh cũng như tăng gi&aacute; trị.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Những năm gần đ&acirc;y th&igrave; tranh đồng cao cấp đ&atilde; trở th&agrave;nh xu hướng khi được&nbsp;lựa chọn l&agrave;m qu&agrave; tặng v&igrave;&nbsp;t&iacute;nh thẩm mỹ v&agrave; &yacute; nghĩa phong thuỷ&nbsp;m&agrave; n&oacute; mang lại. Tranh đồng qu&ecirc; cao cấp l&agrave; d&ograve;ng tranh chế t&aacute;c theo phương ph&aacute;p thủ c&ocirc;ng v&agrave; tranh c&agrave;ng kĩ c&agrave;ng chi tiết th&igrave; c&agrave;ng c&oacute; gi&aacute; trị. Để đạt đến độ tinh xảo, &iacute;t bị lỗi nhất, đảm bảo c&aacute;i hồn của tranh, th&igrave; tranh phải được chạm từ c&aacute;c nghệ nh&acirc;n l&acirc;u năm, cao tay v&agrave; c&oacute; c&aacute;i t&acirc;m s&aacute;ng. Nghệ nh&acirc;n chạm tranh đạt tr&igrave;nh độ tinh xảo hiện nay kh&ocirc;ng nhiều n&ecirc;n lượng tranh cũng kh&aacute; hạn chế.</span></p> <h2>Quy tr&igrave;nh chế t&aacute;c tranh đồng mỹ nghệ:</h2> <p><span style="font-size:14px">Để ho&agrave;n thiện một sản phẩm Tranh đồng mỹ nghệ cần sự tỉ mỉ, cầu kỳ từ đ&ocirc;i b&agrave;n tay của những nghệ nh&acirc;n l&agrave;nh nghề l&acirc;u năm. Chế t&aacute;c tranh đồng kh&ocirc;ng dễ v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện cần từ 15-20 ng&agrave;y, tuỳ từng chi tiết của bức tranh. Th&ocirc;ng thường, mỗi một bức tranh sẽ trải qua 7 bước, với mỗi c&ocirc;ng đoạn đều phải ăn khớp v&agrave; tỉ mỉ, chuẩn chỉnh nếu kh&ocirc;ng c&oacute; thể hỏng cả một bức tranh.</span></p>

   

  Tranh đồng quê bằng đồng mỹ nghệ là gì?

  Tranh đồng quê bằng đồng mới phát triển mạnh trong khoảng 1 thập kỷ gần đây. Theo sự phát triển của công nghiệp hóa, yêu cầu về chất lượng cuộc sống con người ngày càng tăng lên. Thẩm mĩ và chất lượng được đòi hỏi ở mức hoàn hảo, tốt nhất. Các bức tranh đồng được ứng dụng từ kỹ thuật đúc đồng truyền thống Ý Yên, Đại Bái,.. Các nghệ nhân sẽ đục, gò trên tấm đồng phẳng để tạo ra độ lồi lõm trên bề mặt bức tranh. Bởi vì bề mặt không phẳng nên khi ta nhìn vào bức tranh đồng sẽ tạo cảm giác rất sinh động.

  <p><span style="font-size:14px">Tranh đồng qu&ecirc; treo ph&ograve;ng kh&aacute;ch &yacute; nghĩa phong thủy, D&ograve;ng tranh đồng qu&ecirc; bằng đồng nghệ thuật l&agrave; xu hướng trang tr&iacute; nội thất sang trọng được nhiều người ưa chuộng, ứng dụng trong nhiều kh&ocirc;ng gian ở hoặc l&agrave;m việc, thờ tự&hellip; B&ecirc;n cạnh những mẫu m&atilde; phổ biến, rất nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng lựa chọn c&aacute;ch đặt ri&ecirc;ng những mẫu Tranh đồng theo nhu cầu đặc biệt.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://dinhdongthocung.com/upload/images/tranh-dong-que-1.jpg" style="height:100%; width:100%" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <h2>Tranh đồng qu&ecirc; bằng đồng mỹ nghệ l&agrave; g&igrave;?</h2> <p><span style="font-size:14px">Tranh đồng qu&ecirc; bằng đồng mới ph&aacute;t triển mạnh trong khoảng 1 thập kỷ gần đ&acirc;y. Theo sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, y&ecirc;u cầu về chất lượng cuộc sống con người ng&agrave;y c&agrave;ng tăng l&ecirc;n. Thẩm mĩ v&agrave; chất lượng được đ&ograve;i hỏi ở mức ho&agrave;n hảo, tốt nhất. C&aacute;c bức tranh đồng được ứng dụng từ kỹ thuật đ&uacute;c đồng truyền thống &Yacute; Y&ecirc;n, Đại B&aacute;i,.. C&aacute;c nghệ nh&acirc;n sẽ đục, g&ograve; tr&ecirc;n tấm đồng phẳng để tạo ra độ lồi l&otilde;m tr&ecirc;n bề mặt bức tranh. Bởi v&igrave; bề mặt kh&ocirc;ng phẳng n&ecirc;n khi ta nh&igrave;n v&agrave;o bức tranh đồng sẽ tạo cảm gi&aacute;c rất sinh động.</span></p> <p><img alt="" src="http://dinhdongthocung.com/upload/images/tranh-dong-que-bang-dong-1.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p><span style="font-size:14px">M&agrave;u sắc chủ đạo tr&ecirc;n c&aacute;c bức tranh đồng l&agrave; v&agrave;ng đồng đặc trưng. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c nghệ nh&acirc;n sẽ d&aacute;t, mạ th&ecirc;m c&aacute;c kim loại m&agrave;u kh&aacute;c như v&agrave;ng, bạc, đồng đỏ. Như vậy sẽ mang lại m&agrave;u sắc cho bức tranh cũng như tăng gi&aacute; trị.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Những năm gần đ&acirc;y th&igrave; tranh đồng cao cấp đ&atilde; trở th&agrave;nh xu hướng khi được&nbsp;lựa chọn l&agrave;m qu&agrave; tặng v&igrave;&nbsp;t&iacute;nh thẩm mỹ v&agrave; &yacute; nghĩa phong thuỷ&nbsp;m&agrave; n&oacute; mang lại. Tranh đồng qu&ecirc; cao cấp l&agrave; d&ograve;ng tranh chế t&aacute;c theo phương ph&aacute;p thủ c&ocirc;ng v&agrave; tranh c&agrave;ng kĩ c&agrave;ng chi tiết th&igrave; c&agrave;ng c&oacute; gi&aacute; trị. Để đạt đến độ tinh xảo, &iacute;t bị lỗi nhất, đảm bảo c&aacute;i hồn của tranh, th&igrave; tranh phải được chạm từ c&aacute;c nghệ nh&acirc;n l&acirc;u năm, cao tay v&agrave; c&oacute; c&aacute;i t&acirc;m s&aacute;ng. Nghệ nh&acirc;n chạm tranh đạt tr&igrave;nh độ tinh xảo hiện nay kh&ocirc;ng nhiều n&ecirc;n lượng tranh cũng kh&aacute; hạn chế.</span></p> <h2>Quy tr&igrave;nh chế t&aacute;c tranh đồng mỹ nghệ:</h2> <p><span style="font-size:14px">Để ho&agrave;n thiện một sản phẩm Tranh đồng mỹ nghệ cần sự tỉ mỉ, cầu kỳ từ đ&ocirc;i b&agrave;n tay của những nghệ nh&acirc;n l&agrave;nh nghề l&acirc;u năm. Chế t&aacute;c tranh đồng kh&ocirc;ng dễ v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện cần từ 15-20 ng&agrave;y, tuỳ từng chi tiết của bức tranh. Th&ocirc;ng thường, mỗi một bức tranh sẽ trải qua 7 bước, với mỗi c&ocirc;ng đoạn đều phải ăn khớp v&agrave; tỉ mỉ, chuẩn chỉnh nếu kh&ocirc;ng c&oacute; thể hỏng cả một bức tranh.</span></p>

  Màu sắc chủ đạo trên các bức tranh đồng là vàng đồng đặc trưng. Ngoài ra, các nghệ nhân sẽ dát, mạ thêm các kim loại màu khác như vàng, bạc, đồng đỏ. Như vậy sẽ mang lại màu sắc cho bức tranh cũng như tăng giá trị.

  Những năm gần đây thì tranh đồng cao cấp đã trở thành xu hướng khi được lựa chọn làm quà tặng vì tính thẩm mỹ và ý nghĩa phong thuỷ mà nó mang lại. Tranh đồng quê cao cấp là dòng tranh chế tác theo phương pháp thủ công và tranh càng kĩ càng chi tiết thì càng có giá trị. Để đạt đến độ tinh xảo, ít bị lỗi nhất, đảm bảo cái hồn của tranh, thì tranh phải được chạm từ các nghệ nhân lâu năm, cao tay và có cái tâm sáng. Nghệ nhân chạm tranh đạt trình độ tinh xảo hiện nay không nhiều nên lượng tranh cũng khá hạn chế.

  Quy trình chế tác tranh đồng mỹ nghệ:

  Để hoàn thiện một sản phẩm Tranh đồng mỹ nghệ cần sự tỉ mỉ, cầu kỳ từ đôi bàn tay của những nghệ nhân lành nghề lâu năm. Chế tác tranh đồng không dễ và quá trình hoàn thiện cần từ 15-20 ngày, tuỳ từng chi tiết của bức tranh. Thông thường, mỗi một bức tranh sẽ trải qua 7 bước, với mỗi công đoạn đều phải ăn khớp và tỉ mỉ, chuẩn chỉnh nếu không có thể hỏng cả một bức tranh.